Tag: Saint Paul hospital ha noi

Bệnh viện Xanh Pôn (Saint Paul)

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Bệnh viện Xanh Pôn (Saint Paul Hospital) hay Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn là một bệnh viện, một trung tâm y tế phức hợp có cơ sở tại Thành phố Hà Nội.